Get Adobe Flash player

 

1.2.1.1.3. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana Barkavas arodvidusskolā

(Vienošanās Nr. 2010/0089/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/052)

 

Barkavas arodvidusskola, īstenojot ESF1.2.1.1.3 projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana Barkavas arodvidusskolā.” (Vienošanās Nr. 2010/0089/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/052) (turpmāk – projekts), pirmajā pārskata periodā -laikā posmā no 01.06.2010. līdz 31.10.2010, veic pasākumu kompleksu, lai sniegtu palīdzību un atbalstu izglītojamajiem, lai nodrošinātu adekvātas iespējas - kļūt par kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem Latvijas un Eiropas darba tirgū vienlaikus sniedzot atbalstu pedagogiem plānoto pasākumu sekmīgais īstenošanai.

 

Vispārējie mērķi:

1. Uzlabot sākotnējas profesionālās izglītības programmu saturu, izmantojot un attīstot jaunu piedāvājumu iespējas, izstrādāt un ieviest jaunas tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, pilnveidot mācību metodiskos un izdales materiālus mācību priekšmetos Būvdarbu un Tūrisma- apkalpojošās jomas sfēras programmās, attīstīt e –mācību sistēmu un attiecīgo programmu saturu lietošanai e-vidē un nodrošināt programmu īstenošanas kvalitāti Barkavas arodvidusskolā.

2. Veicināt izglītojamo mācību motivāciju, sekmīgas mācības mācību priekšmetu apguvē un nodrošināt sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai.

 

Projekta mērķis:

Uzlabot darba tirgus prasībām atbilstošu sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un kvalitāti Barkavas arodvidusskolā, sekmēt izglītojamo mācības profesionālās vidējās izglītības pakāpē, kā arī nodrošināt sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālajai darbībai un izglītības turpināšanai sekojošās izglītības programmās:

1. Būvdarbi: ar iegūstamo kvalifikāciju Apdares darbu tehniķis (III profesionālās kvalifikācijas līmenis), ar iegūstamo kvalifikāciju Apmetējs (II profesionālās kvalifikācijas līmenis);

2. Individuālie/Viesnīcu pakalpojumi: ar iegūstamo kvalifikāciju Tūrisma pakalpojumu speciālists (III profesionālās kvalifikācijas līmenis), Viesmīlības pakalpojumu speciālists (III profesionālās kvalifikācijas līmenis), Komerczinības: ar iegūstamo kvalifikāciju Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks (III profesionālās kvalifikācijas līmenis).

 

Projekta mērķa grupa:

Barkavas arodvidusskolas pirmā, otrā, trešā un ceturtā kursu 150- 200 izglītojamie, kas apgūst vidējās profesionālas un arodizglītības programmas.

ESF projekts ”Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana Barkavas arodvidusskolā” paredz veikt virkni pasākumu, lai uzlabotu profesionālās izglītības īstenošanas kvalitāti Barkavas arodvidusskolā. Tā ietvaros izvirzītie mērķi un uzdevumi ir atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajiem mērķiem un virzieniem. Kopš 2010.gada 1.jūnija projektā uzsākts darbs:

·  jaunu darba tirgus vajadzībām atbilstošu apmācību moduļu apzināšanas un  izstrādes jomā;

·  uzsākta materiālu atlase un apkopošana mācību metodisko materiālu izstrādei un iegādāti mācību intelektuālie resursi saistībā ar moduļu programmu īstenošanu;

·  gatavojamies iepirkumam, lai īstenotu e-resursu, e-vides risinājumu izstrādi, lietotāju apmācību un integrētu to skolas izglītības procesā mācību kvalitatīvai nodrošināšanai;

·  kopš jaunā mācību gada sākuma uzsāktas audzēkņu konsultācijas aktivitātes „Papildus konsultatīvā atbalstu izglītojamiem” ietvaros;

·  no projekta pirmsākumiem intensīvi tiek izmatotas iespējas, ko piedāvā aktivitāte izglītojamo profesionālo, sociālo un komunikatīvo prasmju attīstībai un pilnveidošanai;

·  šinī mācību gadā jau uzsākta praktisko mācību īstenošana(PM) ārpus izglītības iestādes kvalifikācijas prasībām atbilstošās institūcijās: SIA ”Matthai” Lubānas objektā, SIA ”Spero SK” Aglonā un Preiļos; līdz gada beigām skolas audzēkņi praktizēsies arī viesnīcās „Ērgļi”, „Kolonna” Rēzeknē un viesu namā: Gaiziņstars”;

·  mācību (kvalifikācijas) prakšu īstenošanu ārpus izglītības iestādes kvalifikācijas prasībām atbilstošos uzņēmumos notiek visiem skolas atbalstīto izglītības programmu 3.un 4.kursu praktikantiem;

Projekta informācijas un publicitātes pasākumu jomā ir ievietotas publikācijas laikrakstos „Stars”, „Madonas ziņas”, „Vietējā”, „Lubānas ziņas” un pilnsabiedrības ”A.A.& Būvkompānijas” preses izdevumos.

03.12.2010.

Barkavas arodvidusskola projekta ietvaros organizē metodisko dienu skolotājiem un partnerskolu pārstāvjiem. Sīkāka informācija šeit.

29.03.2011.

Tikšanās ar darba devējiem. Dienas kārtība šeit.

30.04.2011.

Kvalifikācijas prakse (T4 grupa).

 

 

PROJEKTI:


Pieaugušo izglītība

 

Jauniešu garantija

 
Reklāmkarogs
 

EUROPASS

 

EUROPASS mobilitate