Get Adobe Flash player
''Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" (Nr.8.5.1.0/16/I/001)

esf

ESF 1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana

esf

ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

ERAF 3.1.1.1.aktivitāte "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" 
esf
ESF 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai
esf ESF 1.2.1.1.3. „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”; vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001
esf

Eiropas Savienības fondu darbības programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros“ 2.kārtas projekts Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros “identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2

 

COMENIUS daudzpusējās skolu partnerības projekts

Aktuālā informācija šeit.

 
 

Leonardo da Vinci partnerības projekts

Detalizētāka informācija šeit.

 

Grundtvig GRUNDTVIG projekts
Erasmus + programma Nr.1(KA 01) profesionālās izglītības sektora projekts Nr.2014-1-LV01-KA102-000312
 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās

 

KPFI nr. 15.3/120 Energoefektivitātes paaugstināšana Barkavas Profesionālās vidusskolas mācību, dienesta viesnīcā

ESF logo

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)

Informācija par iepirkumiem atrodama sadaļā - Dokumenti

PROJEKTI:


Pieaugušo izglītība

 

Jauniešu garantija

 
Reklāmkarogs
 

EUROPASS

 

EUROPASS mobilitate